Xoài Việt Nam chính thức được cấp phép để xuất khẩu vào thị trường Mỹ