Phương pháp tưới cho cây trồng sử dụng màng phủ nông nghiệp