Kỹ thuật trồng dưa leo với màng phủ nông nghiệp tự hủy sinh học